Jens-Wilken-Duitseboerderijen-Nord-Agrar-Wirtschaftsdienste-NAW

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Informatie over gegevensbescherming volgens art. 13 DSGVO

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke instantie in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en andere regelgeving inzake gegevensbescherming is:

Jens Wilken – Nord Agrar Wirtschaftsdienste
Albrecht-Thaer-Straße 2
26939 Ovelgönne

Telefoon: +49 (0) 44 01 / 70 08 14
E-mail: info@landwirtschaftlichebetriebe.de

Algemene informatie over gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig art. 13 DSGVO informeren wij u over de rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerking. Indien de rechtsgrondslag niet in de mededeling inzake gegevensbescherming is vermeld, geldt het volgende:

De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is Art. 6 lid 1 lit. a juncto. Art. 7 DSGVO. De rechtsgrondslag voor de verwerking voor de vervulling van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen alsmede voor de beantwoording van aanvragen is art. 6 lid 1 letter b DSGVO. De rechtsgrondslag voor de verwerking voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Indien de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 (1) letter d DSGVO als rechtsgrondslag.

Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

Wij houden ons aan de beginselen van gegevensminimalisatie overeenkomstig art. 5 lid 1 lit. c DSGVO en opslagbeperking overeenkomstig art. 5 lid 1 lit. e DSGVO. Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om de hier genoemde doelen te bereiken of zoals bepaald door de wettelijke bewaartermijnen. Nadat het betreffende doel niet meer van toepassing is of na het verstrijken van deze bewaartermijnen worden de betreffende gegevens zo snel mogelijk gewist.

Externe links

Deze website kan links bevatten naar websites van derden of naar andere websites die onder onze verantwoordelijkheid vallen. Als u een link volgt naar een van de websites buiten onze verantwoordelijkheid, let dan op dat deze websites hun eigen privacy-informatie hebben. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze externe websites en hun privacyverklaringen. Controleer daarom voordat u deze websites gebruikt of u akkoord gaat met hun privacyverklaringen.

Externe links worden ofwel weergegeven in een andere kleur dan de rest van de tekst, ofwel worden ze onderstreept. U kunt externe links herkennen wanneer uw cursor verandert wanneer u erover beweegt. Pas wanneer u op een externe link klikt, worden uw persoonsgegevens naar het doel van de link overgebracht. De beheerder van de andere website ontvangt met name uw IP-adres, het tijdstip waarop u op de link heeft geklikt, de pagina waarop u op de link heeft geklikt, en verdere informatie die u kunt vinden in de privacyverklaringen van de betreffende aanbieder.

Houd er ook rekening mee dat bepaalde links kunnen leiden tot de overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Hierdoor kunnen buitenlandse autoriteiten toegang krijgen tot uw gegevens. Mogelijk heeft u geen rechtsmiddelen tegen dergelijke gegevenstoegangen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens naar het doel van de link worden overgedragen of ongewenst blootstaan aan toegang door buitenlandse autoriteiten, klik dan geen links aan.

Rechten van de betrokkene

Als betrokkene in de zin van de GDPR heeft u de mogelijkheid om verschillende rechten te doen gelden. De uit de GDPR voortvloeiende rechten van de betrokkene zijn het recht op informatie (artikel 15), het recht op rectificatie (artikel 16), het recht op wissing (artikel 17), het recht op beperking van de verwerking (artikel 18), het recht op bezwaar (artikel 21), het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en het recht op dataportabiliteit (artikel 20).

Herroepingsrecht:

Sommige gegevensverwerkingen kunnen alleen plaatsvinden met uw uitdrukkelijke toestemming. U hebt de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de herroeping wordt hierdoor echter niet aangetast.

Recht van bezwaar:

Indien de verwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder e) of f) DSGVO, kunt u als betrokkene te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. U hebt dit recht ook in het geval van profilering op basis van deze bepalingen zoals gedefinieerd in art. 4 Z 4 DSGVO. Indien wij voor de verwerking geen gerechtvaardigd belang kunnen aantonen dat zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, zullen wij na het bezwaar afzien van de verwerking van uw gegevens. Als de verwerking van persoonsgegevens dient voor direct marketing, hebt u ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken. Hetzelfde geldt voor profilering in verband met directe reclame. Ook hier zullen wij geen persoonsgegevens meer verwerken zodra u bezwaar maakt.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens over u inbreuk maakt op de GDPR, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

Indien uw gegevens automatisch worden verwerkt op basis van toestemming of uitvoering van een overeenkomst, hebt u het recht deze gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de gegevens worden overgedragen en beschikbaar worden gesteld aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht op toegang, rectificatie en verwijdering:

U hebt het recht op informatie over uw verwerkte persoonsgegevens met betrekking tot het doel van de gegevensverwerking, de categorieën, de ontvangers alsmede de duur van de opslag. Als u vragen hebt over dit onderwerp of over andere onderwerpen met betrekking tot persoonsgegevens, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden die in het impressum zijn vermeld.

Recht op beperking van de verwerking:

U kunt te allen tijde de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens doen gelden. Daarvoor moet u aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens. Voor de duur van de verificatie van de juistheid heeft u het recht om een beperking van de verwerking te vragen.
 • Als de verwerking onrechtmatig is uitgevoerd, kunt u vragen om beperking van het gebruik van de gegevens als alternatief voor het wissen.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u de gegevens nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking als alternatief voor wissing.
 • Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21, lid 1, DSGVO, zal een afweging van uw en onze belangen plaatsvinden. Totdat deze afweging heeft plaatsgevonden, heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verzoeken.


Het gevolg van een beperking van de verwerking is dat de persoonsgegevens, afgezien van opslag, alleen mogen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Beschikbaarstelling van de website (webhosting)

Onze website wordt gehost bij:
STRATO AG
Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlijn
Duitsland Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en bewaren we automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden. Deze informatie wordt automatisch door uw browser verzonden naar onze server of naar de server van ons hostingbedrijf.

Dit omvat:

 • IP-adres van het eindapparaat van de websitebezoeker
 • Gebruikt apparaat
 • Hostnaam van de toegankelijke computer
 • Besturingssysteem van de bezoeker
 • Browser type en versie
 • Naam van het opgevraagde bestand
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • Hoeveelheid gegevens Informatie of het ophalen van de gegevens succesvol was

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang is de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van deze website.

In plaats van deze website op onze eigen server te exploiteren, kunnen wij deze ook op de server van een externe dienstverlener (hostingbedrijf) laten exploiteren. In dat geval worden de op deze website verzamelde persoonsgegevens opgeslagen op de servers van het hostingbedrijf. Naast de bovengenoemde gegevens gaat het bijvoorbeeld om contactaanvragen, contactgegevens, namen, toegangsgegevens tot de website, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

Het doel van precontractuele of contractuele prestaties ten aanzien van de betrokkene wordt als verdere rechtsgrondslag genoemd. (Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). In het geval dat wij een hostingbedrijf opdracht hebben gegeven, is er een opdrachtverwerkingscontract met deze dienstverlener.

Gebruik van Local Storage-items, Session Storage-items en cookies

Onze website maakt gebruik van Local Storage-items, Session Storage-items en/of cookies. Local Storage is een mechanisme dat de opslag van gegevens binnen uw browser op uw apparaat mogelijk maakt. Deze gegevens bevatten meestal gebruikersvoorkeuren, zoals de “dag-” of “nachtmodus” van een website, en blijven behouden totdat u de gegevens handmatig verwijdert. Session Storage is vergelijkbaar met Local Storage, maar de opslagduur is beperkt tot de huidige sessie, dus tot het sluiten van het huidige tabblad. Daarna worden de Session Storage-items van uw apparaat verwijderd. Cookies zijn informatie die een webserver (een server die webinhoud levert) op uw apparaat plaatst om het apparaat te kunnen identificeren. Ze worden ofwel tijdelijk bewaard gedurende een sessie (sessiecookies) en verwijderd nadat u een website hebt bezocht, of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

Deze objecten kunnen ook door derde partijen op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (Third-Party-Requests). Dit stelt ons als exploitant en u als bezoeker van deze website in staat om bepaalde diensten van derden die op deze website zijn geïnstalleerd, te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de afhandeling van betalingsdiensten of het weergeven van video’s.

Deze mechanismen hebben uiteenlopende toepassingen. Zij kunnen de functionaliteit van een website verbeteren, winkelwagenfuncties controleren, de veiligheid en het gebruiksgemak van de website verhogen en analyses uitvoeren met betrekking tot bezoekersstromen en -gedrag. Afhankelijk van de individuele functies moeten ze worden geclassificeerd in termen van gegevensbeschermingswetgeving. Als ze noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en bedoeld zijn om bepaalde functies te bieden (winkelwagenfunctie) of dienen om de website te optimaliseren (bijv. cookies om bezoekersgedrag te meten), dan is het gebruik ervan gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als website-exploitant hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van lokale opslagitems, sessieopslagitems en cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van onze diensten. In alle andere gevallen worden lokale opslagitems, sessieopslagitems en cookies alleen met uw uitdrukkelijke toestemming opgeslagen (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Als lokale opslagitems, sessieopslagitems of cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in deze mededeling over gegevensbescherming. Uw vereiste toestemming wordt gevraagd en kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gebruik van externe diensten

Op onze website worden externe diensten gebruikt. Externe diensten zijn diensten van derden die op onze website worden gebruikt. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, bijvoorbeeld voor het insluiten van video’s of voor de beveiliging van de website. Bij het gebruik van deze diensten worden ook persoonsgegevens gedeeld met de respectieve aanbieders van deze externe diensten. Indien wij geen gerechtvaardigd belang hebben bij het gebruik van deze diensten, vragen wij uw toestemming als bezoeker van onze website, die te allen tijde kan worden ingetrokken, alvorens deze diensten te gebruiken (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Beheer van toestemming

Om te voldoen aan de vereisten inzake gegevensbescherming gebruiken wij op onze website een tool voor toestemmingsbeheer. Met deze tool verkrijgen wij de noodzakelijke toestemmingen voor het plaatsen van cookies of het gebruik van externe diensten. De toestemmingen worden opgeslagen.

De verwerking is noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking (websitebeheerder) is onderworpen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is daarom art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

Borlabs Cookie

Wij maken op onze website gebruik van de cookie-service van Borlabs. De aanbieder van de dienst is Borlabs – Benjamin A. Bornstein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Duitsland.

Aangezien deze dienst lokaal op de webserver wordt gehost, vindt er geen gegevensoverdracht naar derden plaats.

De dienst maakt gebruik van de volgende cookies op onze website:

Essentieel

Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website.

Statistieken

Statistische cookies verzamelen anonieme informatie. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken.

Matomo

NaamMatomo
AanbiederNord Agrar Wirtschaftsdienste
DoelCookie van Matomo, die wordt gebruikt voor websiteanalyse. Genereert statistische gegevens over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Privacybeleidhttps://duitseboerderijen.nl/privacy/
Host(s)duitseboerderijen.nl
Naam cookie_pk_*.*,_pk_id.1.8b67,_pk_ses.1.8b67,
Vervaldatum cookie13 maanden

Marketing

Marketingcookies worden door externe adverteerders of uitgevers gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Dit doen ze door bezoekers op verschillende websites te volgen.

Externe media

Inhoud van videoplatforms en socialemediaplatforms wordt standaard geblokkeerd. Als cookies voor externe media worden geaccepteerd, is voor toegang tot die inhoud geen handmatige toestemming meer nodig.

Google Maps

NaamGoogle Maps
AanbiederGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
DoelWordt gebruikt om inhoud van Google Maps te deblokkeren.
Privacybeleidhttps://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Host(s).google.com
Naam cookieNID
Vervaldatum cookie6 maanden

Instagram

NaamInstagram
AanbiederMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
DoelWordt gebruikt om inhoud van Instagram te deblokkeren.
Privacybeleidhttps://www.instagram.com/legal/privacy/
Host(s).instagram.com
Naam cookiepigeon_state
Vervaldatum cookieSessie

OpenStreetMap

NaamOpenStreetMap
AanbiederOpenstreetmap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, United Kingdom
DoelWordt gebruikt om inhoud van OpenStreetMap te deblokkeren.
Privacybeleidhttps://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy
Host(s).openstreetmap.org
Naam cookie_osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token
Vervaldatum cookie1-10 jaar

Vimeo

NaamVimeo
AanbiederVimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA
DoelWordt gebruikt om inhoud van Vimeo te deblokkeren.
Privacybeleidhttps://vimeo.com/privacy
Host(s)player.vimeo.com
Naam cookievuid
Vervaldatum cookie2 jaar

YouTube

NaamYouTube
AanbiederGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
DoelWordt gebruikt om inhoud van YouTube te deblokkeren.
Privacybeleidhttps://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Host(s)google.com
Naam cookieNID
Vervaldatum cookie6 maanden

Uw persoonlijke gebruikers-ID:

Geef dit nummer als u een vraag heeft over uw cookies.

Uw persoonlijke cookie geschiedenis:

DatumVersieToestemmingen

Bewerk uw eigen instellingen:

Matomo

We gebruiken op onze website de dienst Matomo. De aanbieder van de dienst is InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland.
Omdat deze dienst lokaal op de webserver wordt gehost, vindt er geen gegevensoverdracht naar derden plaats.
De dienst plaatst de volgende cookies op onze website:

Naam Bewaartermijn Type Doel
Naam _pk_id.1.a34a Bewaartermijn 393 Dagen Type 1st-Party lokale opslag Doel

Wordt op het lokale apparaat opgeslagen door Matomo.

Naam _pk_ses.1.a34a Bewaartermijn 30 Minuten Type 1st-Party lokale opslag Doel

Wordt op het lokale apparaat opgeslagen door Matomo.

Content Delivery Network (CDN)

Wij maken gebruik van een Content Delivery Network (CDN) om de prestaties en beschikbaarheid van onze website te optimaliseren. Hiervoor verwerkt de dienstverlener die dit netwerk ter beschikking stelt uw IP-adres en de informatie over wanneer u onze website hebt bezocht. Alle verdere informatie over de gegevensverwerking door deze dienstverlener vindt u in zijn informatie over gegevensbescherming.

Wij baseren deze verwerking op een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van een content delivery network is om onze website zo snel, veilig en betrouwbaar mogelijk te kunnen presenteren. en betrouwbaar mogelijk te presenteren.

Unpkg

We maken gebruik van de dienst unpkg op onze website. De aanbieder van de dienst is unpkg, 1999 Harrison Street Suite 1150, Oakland, Californië, 94612, Verenigde Staten, VS.

Door gebruik te maken van de dienst kunnen gegevens worden overgedragen naar een derde land (VS).

Content Management System

Een content management systeem maakt het creëren, bewerken, organiseren en presenteren van digitale inhoud mogelijk. Wij gebruiken een content management systeem om inhoud voor onze website te creëren. Hierdoor kunnen wij een aantrekkelijkere website creëren.

Wij baseren deze verwerking op een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Ons gerechtvaardigd belang is de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van de website.

Elementor

We maken gebruik van de dienst Elementor op onze website. De aanbieder van de dienst is Elementor Ltd., Tuval st. 40, Ramat Gan, 5126112, Israël.

Aangezien deze dienst lokaal wordt gehost op de webserver, vindt er geen gegevensoverdracht naar derden plaats.

De dienst slaat de volgende gegevens op in de lokale- of sessieopslag van de browser:

Naam Opslagperiode Type Doel
Naam elementor Opslagperiode Permanent Type 1st-Party lokale opslag Doel

Wordt gebruikt om op de website uitgevoerde acties op te slaan.

Webfonts

Deze site gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypen zogenaamde webfonts, die door een externe aanbieder ter beschikking worden gesteld en bij het oproepen van de website door de browser worden geladen. Daarbij krijgt de aanbieder van het webfont door dat onze website vanaf uw IP-adres wordt opgeroepen, omdat uw browser een directe verbinding met de aanbieder van het webfont tot stand brengt.

De verwerking vindt alleen plaats als u toestemming geeft voor deze gegevensverwerking (via onze toestemmingsbanner op de website). De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Zonder uw toestemming vindt er geen gegevensverwerking plaats op de hierboven beschreven wijze. Als u uw toestemming intrekt (bijv. via de toestemmingsbanner of andere opties op deze website), stoppen wij deze gegevensverwerking. De rechtmatigheid van de verwerking verwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast.

Google Fonts

Wij gebruiken de Google Fonts-service op onze website. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland.

Het gebruik van de dienst kan leiden tot gegevensoverdracht naar een derde land (VS).

Meer informatie vindt u in de informatie over gegevensbescherming van de aanbieder op de volgende URL:
https://policies.google.com/privacy.

Compare listings

Vergelijken