Jens-Wilken-Duitseboerderijen-Nord-Agrar-Wirtschaftsdienste-NAW

AGB

AGB (Algemene voorwaarden)

Makelaarsovereenkomst

Onze activiteit is gericht op de bemiddeling van contracten. Door gebruik te maken van onze makelaarsdiensten of onderhandelingen aan te gaan met de verkoper op basis van het aanbod aan de achterzijde, komt de makelaarsovereenkomst met de potentiële koper tot stand onder de volgende voorwaarden. De verplichtingen van de makelaar volgen uit de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de makelaarsovereenkomst, de wet op de regeling van de huur en de wet op de regeling van het recht op algemene voorwaarden.

Aanbod

Het aanbod aan de achterzijde is vrijblijvend en niet-bindend. Het is opgesteld op basis van de informatie verstrekt door de eigenaar. Er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid ervan. Tussentijdse verkoop, verhuur of verpachting blijft voorbehouden. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om aanbiedingen en mededelingen van ons vertrouwelijk te behandelen en deze niet zonder schriftelijke toestemming aan derden door te geven.

Betalingsvoorwaarden / Provisie

De provisieaanspraak van de makelaar ontstaat bij de rechtsgeldige totstandkoming van de overeenkomst. Mede-oorzakelijkheid voor het totstandkomen van de overeenkomst is voldoende. De provisieaanspraak ontstaat ook als de opdrachtgever de ontvangen aanwijzingen aan een derde doorgeeft en deze de overeenkomst sluit. De makelaar moet onmiddellijk na afloop van de opdracht op de hoogte worden gebracht van het sluiten van een overeenkomst, onder vermelding van het object, de contractpartijen en de koopprijs.

Het door de koper te betalen tarief bedraagt momenteel 5% van de koopprijs plus de wettelijke btw, bij pacht komt het overeen met de jaarlijkse pacht plus de wettelijke btw, tenzij het aanbod aan de achterzijde een ander provisietarief vermeldt of overeenkomsten tussen koper/pachter en makelaar anders bepalen.

De honorariumvordering wordt opeisbaar bij de rechtsgeldige totstandkoming van de overeenkomst. De provisieaanspraak blijft ook bestaan als de gesloten overeenkomst door het intreden van een ontbindende voorwaarde vervalt of om welke reden dan ook nietig of niet wordt nagekomen. De provisieaanspraak wordt ook niet beïnvloed door het feit dat de overeenkomst op een latere datum of onder andere voorwaarden wordt gesloten, tenzij het contractueel overeengekomen economische resultaat wezenlijk afwijkt van het aanbod.

Aansprakelijkheid

De hierboven vermelde of bijgevoegde objectbeschrijving is opgesteld op basis van de informatie van de verkoper. De makelaar heeft deze informatie niet gecontroleerd en kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid ervan. Aansprakelijkheid wordt alleen aanvaard voor opzet en grove nalatigheid.

Overige bepalingen

Hierbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat de makelaar geen juridisch of belastingadvies verstrekt. Mocht een bepaling van deze overeenkomst nietig zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De plaats van nakoming en de bevoegde rechtbank zijn gevestigd op de statutaire zetel van Nord Agrar Wirtschaftsdienste Jens Wilken.

Compare listings

Vergelijken